ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN NESLING B.V.


Gevestigd aan het Kwartsweg 36 te (2665 NN) Bleiswijk
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24378899

Artikel 1. Definities ............................................................................................................................................................ 1
Artikel 2. Toepasselijkheid ................................................................................................................................................ 1
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes .................................................................................................................................. 2
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst ............................................................................................................. 2
Artikel 5. Levering, leveringstermijnen en risico-overgang .............................................................................................. 3
Artikel 6. Onderzoek en reclames ..................................................................................................................................... 3
Artikel 7. Prijswijzigingen .................................................................................................................................................. 4
Artikel 8. Facturatie en betaling ........................................................................................................................................ 4
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud ..................................................................................................................................... 5
Artikel 10. Opschorting en ontbinding .............................................................................................................................. 5
Artikel 11. Garanties ......................................................................................................................................................... 6
Artikel 12. Aansprakelijkheid ............................................................................................................................................ 6
Artikel 13. Overmacht ....................................................................................................................................................... 6
Artikel 14. Vrijwaring ........................................................................................................................................................ 7
Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze ................................................................................................................... 7
Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden ....................................................................................... 7


In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nesling B.V., wederpartij bij de Overeenkomst met Afnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
2. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken van Leverancier afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Leverancier in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
3. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Leverancier aan Afnemer tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of prijslijst.
4. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van zaken door Afnemer bij Leverancier.
5. Overeenkomst: de afspraak tussen Leverancier en Afnemer op basis waarvan Leverancier zaken aan Afnemer levert tegen betaling.
6. Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk.
7. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.


Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Leverancier, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene
voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te
eisen. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met
Leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe,
rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Leverancier gesloten Overeenkomst in te stemmen.
7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Afnemer en Leverancier gesloten Overeenkomst en de onderhavige
voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle Aanbiedingen van Leverancier zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt
aangegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de Aanbieding begrepen
zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven
prijs.
3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de Aanbieding gegeven omschrijving van de levering.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen Aanbod is Leverancier
daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Leverancier anders aangeeft.
4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het Aanbod van Leverancier binden Leverancier niet.
5. De prijzen in de Aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
6. Het staat Leverancier vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet
automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier een Order
schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en
volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2. Voor Orders die via de website van Leverancier worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit
artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Afnemer alle stappen van het online bestelproces met
succes heeft doorlopen. Leverancier zal de Order vervolgens schriftelijk aan Afnemer bevestigen.
3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Leverancier slechts, indien deze door
Leverancier schriftelijk binnen 14 dagen zijn bevestigd en de Afnemer daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk
protest heeft aangetekend.
4. Voor Overeenkomsten of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk
bezwaar binnen 7 werkdagen na factuurdatum.
5. Elke Overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Leverancier bevoegd is om
de kredietwaardigheid van de Afnemer na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
Mocht Leverancier van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Afnemer niet (voldoende) kredietwaardig is, dan
heeft Leverancier het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is,
dan zal Leverancier de Afnemer hiervan in kennis stellen en aan de Afnemer de mogelijkheid bieden om zekerheid te
stellen.


Artikel 5. Levering, leveringstermijnen en risico-overgang
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door Afnemer opgegeven afleveradres. Tenzij partijen
uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee
samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de Afnemer.
2. Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de Afnemer opgegeven afleveringsadres, dient de Afnemer er voor te
zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en
berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken over een verharde weg.
3. Het vervoer van de zaken geschiedt voor risico van de Afnemer. Het risico gaat op de Afnemer over op het moment dat de
zaken door de Leverancier in het vervoermiddel van de eerste vervoerder zijn geladen. Indien het laden door de vervoerder
wordt verricht, dan gaat het risico op de Afnemer over op het moment dat de vervoerder begint met het inladen.
4. Indien Leverancier een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts
indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient Afnemer de Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
5. Indien en voor zover naar het oordeel van Leverancier een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft
Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan
Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.
7. Het is Leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is
Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende
betalingsvoorwaarden.
8. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Afnemer te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Afnemer,
behoudt Leverancier zich het recht voor die zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan. Na opslag
geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen de Afnemer Leverancier in staat zal stellen de zaken alsnog te leveren. Een en
ander, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
9. Indien de Afnemer ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen te voldoen, verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier het recht de
Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Leverancier is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van
andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de
verplichting van de Afnemer de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of
andere kosten te voldoen onverlet.


Artikel 6. Onderzoek en reclames
1. De Afnemer dient het geleverde onmiddellijk bij de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is
overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering
schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Leverancier te worden ingediend. Na het verstrijken van
vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Afnemer aanvaard. De Afnemer
dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de
betalingsverplichting van de Afnemer ten aanzien van de betreffende zaken niet op.
2. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat
verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Afnemer hieromtrent
een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op de vrachtbrief en dient hij
zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst aan Leverancier te
berichten.
3. De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de
verkoopmedewerkers van Leverancier heeft plaatsgehad.
4. Indien zaken door de Afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van
verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn
ingediend; in deze gevallen is Leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
5. Reclamaties met betrekking tot afgehaalde goederen die gebreken bevatten, dienen direct bij levering te worden gedaan.
6. Indien zaken, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door
de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Leverancier ontstaan, aan de Afnemer
in rekening worden gebracht.


Artikel 7. Prijswijzigingen
1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is
Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Leverancier is in ieder geval bevoegd
extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Leverancier
redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend of welke in
verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
2. Voorts worden aan de Afnemer onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
a. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of
gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;
b. door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of
sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers;
c. prijsstijgingen als gevolg van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc.
3. Indien Leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Afnemer hiervan zo
spoedig mogelijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
4. Indien Leverancier de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst met meer dan 10% van het
oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst met Leverancier kosteloos te
ontbinden, tenzij Leverancier aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de
Afnemer de Overeenkomst met Leverancier in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Afnemer
Leverancier binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn
voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.


Artikel 8. Facturatie en betaling
1. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven
wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat
nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
3. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke
kosten welke Leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor
rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het
openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Leverancier gemaakte en te maken kosten
boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
4. Indien de Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd de nakoming van de
jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat
de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim
zijn indien Leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te
twijfelen.
5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Afnemer of een aanvraag daartoe zijn
de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de Afnemer jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de Afnemer uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, dan ziet de Afnemer af van
het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Afnemer (voorlopige)
surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Leverancier geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Leverancier tot op het moment dat de Afnemer
volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier uit hoofde van enige met Leverancier gesloten
Overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het
tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van
Leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn
bedrijf.
3. Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het
eigendomsvoorbehoud van Leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het
eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Afnemer Leverancier hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
4. Het eigendomsvoorbehoud van Leverancier strekt zich tevens uit over reeds afgeleverde zaken die door betaling in
eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Leverancier bevinden.
5. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te (doen) houden.
6. De Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade
alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste verzoek ter inzage
te geven. Alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen,
zodra Leverancier zulks wenst, door Afnemer aan Leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de
vorderingen van Leverancier tegen de Afnemer.
7. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is de
Leverancier gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Afnemer of derden die de zaak voor
de Afnemer houden weg te halen of weg te doen weghalen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen
op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.


Artikel 10. Opschorting en ontbinding
1. Indien de Afnemer in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Leverancier, onverminderd
hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend
schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Afnemer schriftelijk in gebreke is
gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is Leverancier gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door
middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden
indien:
a. de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend;
b. de Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de Afnemer een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Afnemer van toepassing is;
d. de onderneming van de Afnemer wordt geliquideerd;
e. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Afnemer wordt overgenomen;
f. de Afnemer zijn huidige onderneming staakt;
g. buiten toedoen van Leverancier op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Afnemer beslag wordt gelegd,
dan wel indien de Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de
Overeenkomst na te kunnen komen.
3. De Afnemer heeft slechts de bevoegdheden de Overeenkomst met Leverancier op te schorten of te ontbinden voor zover
deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter
uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend
voor dat gedeelte, dat door of namens Leverancier nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding aan de Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leverancier
reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Afnemer aan Leverancier
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder
daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is Leverancier eveneens gerechtigd in
de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.


Artikel 11. Garanties
1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden
gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden
door Leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend.
Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de
Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst
uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de afgegeven garanties, zal Leverancier de zaak binnen redelijke termijn na
ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het
gebrek door de Afnemer, naar keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging
verbindt de Afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom aan Leverancier te
verschaffen.
4. Indien de Overeenkomst met de Afnemer zaken betreft die Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, komt de
Afnemer geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks geldend kan maken jegens de fabrikant of jegens de
leverancier van Leverancier, uit hoofde van door die fabrikant of toeleverancier op de geleverde zaken gegeven garantie.
De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of toeleverancier.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot de over de zaak afgegeven garantie.
2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder
boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn.
3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat Leverancier is uitgegaan
van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van
toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.


Artikel 13. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
Leverancier of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.
 

Artikel 14. Vrijwaring
De Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te
staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft ten
aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico
van de Afnemer.


Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement
van het Nederlands Arbitrage Instituut met inachtneming van de navolgende bepalingen:
a. het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter;
b. de plaats van arbitrage is ‘s-Hertogenbosch;
c. de procedure zal worden gevolgd in de Nederlandse taal;
d. het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts;


Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud
of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van
de Overeenkomst.

www.nesling.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.nesling.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren